Výsledky svého pátrání se snažím nějak třídit a systematicky uspořádávat. Údaje o jednotlivých osobách zapisuji do tabulek a graficky pak znázorňuji příbuzenské vztahy. V této části stránek budu prezentovat své výsledky ve dvou formách:
  • rodokmen - vycházející z nejstarší zjištěné osoby daného rodu
  • list rodiny - podrobnější popis jednotlivých rodin v rodu
U osob narozených po roce 1900 se budu snažit respektovat zákon o ochraně osobních údajů a proto u nich nebudu uvádět téměř žádný další popis.

Z dosavadních výsledků pátrání vyplývá, že Milčáky z Čech a Slovenska lze rozřadit do tří rodů:
  • rod Milčáků z Brutovců - tento rod mám nejvíce probádaný a to především proto, že sem patří moji přímí předkové. Za zakladate rodu zde považuji Štefana Milčáka. V současnosti již žádní Milčákové v Brutovcích nežijí - většina se přestěhovala do Spišských Vlachů nebo Spišského Podhradí, emigrovala do USA nebo prostě zemřela bez mužských potomků. Z emigrantů stojí za zmínku především Telek a Gabriel, kteří v USA založili poměrně rozsáhlé rody Milčáků, resp. Milchaků.
  • rod Milčáků ze Staré Ľubovni - jde o nevelký rod Josefa Milčáka, který pochází z nedaleké vesničky Chmeľnica. Řada jeho potomků emigrovala do USA a ti, kteří zůstali, žijí ve Staré Ľubovni. Po kořenech tohoto rodu budu dále pátrat.
  • rod Milčáků z Ohradzan - původně jsem si myslel, že tento rod z východního Slovenska bude minimálně stejně tak rozsáhlý jako ten z Brutovců, ale nakonec je podstatně menší. Nejstarším nalezeným Milčákem je Ondřej (* kolem 1820); další pátrání však komlikuje absence matričních záznamů. I z tohoto rodu odplula řada osob do USA.
Jako zvláštní kapitolu přidávám rodiny Milčáků v USA. Jde o rodiny, které uvádí jednotlivá sčítání obyvatel (US census) z let 1900, 1910, 1920 a 1930. Rodiny těchto emigrantů se snažím postupně přidružovat ke zmíněným třem rodům.

Toto je jen stručný přehled rozdělení rodů a vychází ze současných výsledků. Je tedy možné, že až svůj výzkum prohloubím, bude uspořádání jiné. Byl bych velice rád, kdyby se mi jednotlivé rody Milčáků podařilo propojit.